Slovenia Slovenia
The communication and awareness raising campaign in Slovenia is organised by Simbioza Genesis. Simbioza is an organisation dedicated to education by way of intergenerational cooperation. The national campaign in Slovenia is focusing on encouraging people to improve their command of ICT skills for both their personal and professional lives.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

www.e-simbioza.com

„Ever changing need for a better world drives our need for better understanding and utilisation of technology. E-skills are a key part of our connected future. Slovenia is proud to lead European EU Code Week initiative promoting coding as the international language of the future. Eradicating digital illiteracy should be tackled heads on and brought to the main stream agenda. Digitally literate Europeans will drive our common connected future." Mr. Aleš Špetič, National Digital Champion.


eSkills manifesto SL

Key Figures

  SI EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 2.9% 3.43%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 27,000 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 29,000 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  620 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 28% 31% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 10% 16% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 62% 67% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

V javni razpravi je nacionalna Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, ki se zavzema za to, da bodo vsem državljanom v polnosti dostopne vse storitve, ki jih digitalna družba omogoča, da postanejo sooblikovalci razvoja digitalne družbe. Razvoj digitalne družbe ima na globalni ravni za posledico nastanek velikega števila novih delovnih mest, ki so v visokem odstotku tudi delovna mesta z veliko dodano vrednostjo. Znanje je tu ključnega pomena, skrajševanje inovacijskega kroga pa vse hitreje proizvaja nova znanja. Vse bolj narašča vrzel na področju digitalne pismenosti in primanjkujejo kompetence, pomembne za večanje zaposljivosti, razvoj podjetnosti in kreativnosti. Pomanjkanje teh kompetenc pri vključevanju na trg dela, tudi zaposlenih, je velika ovira nadaljnjemu procesu tehnološke modernizacije podjetij in s tem gospodarskega razvoja države. Popolna vpetost v komunikacijske procese znotraj digitalne družbe od posameznikov terja obvladovanje cele vrste sposobnosti in veščin na področju IKT. Razvoj vedno novih IKT, novih oblik dela, porabe in storitev (e-banke, e-potrošnja ipd.) ter vse širša uporaba družbenih omrežij (facebook, twitter) korenito posegajo v življenjske vzorce ljudi, jih spreminjajo in na novo oblikujejo. Te razvojne spremembe predstavljajo izziv tako praksi posameznih držav kot tudi njihovi združitvi pod okriljem EU in zahtevajo sistematičen sprejem ukrepov, ki bodo sledili zastavljenim ciljem Evropske digitalne agende, še posebej, ker se Slovenija pri vrsti kazalnikov uvršča pod povprečje EU, pri nekaterih povsem na konec lestvic. Zato predlagana strategija postavlja tudi naslednje cilje:

  • Intenzivnejše in učinkovitejše izvajanje Evropske digitalne agende.
  • Izboljšanje digitalne pismenosti prebivalstva.
  • Izboljšanje e-veščin prebivalstva.
  • Večja e-vključenost.
  • Večja uporaba IKT za nove digitalne zaposlitve.

National initiatives related to eSkills

Slovenija je prva izmed držav članic EU s pobudo Opening up Slovenia aprila 2014 spodbudila vse deležnike, da prispevajo k odpiranju izobraževanja na vseh nivojih, od vrtcev do univerz. Iniciativa temelji na zavedanju pomembnosti sodelovanja med vsemi sektorji ter nadaljnjega razvoja novih pristopov izobraževanja.

Prav tako se Slovenija že pridružuje iniciativi EK za vzpostavitev nacionalnega strateškega partnerstva za digitalne zaposlitve, Slovenska digitalna koalicija. Glavni cilj Slovenske digitalne koalicije je s partnerskim sodelovanjem različnih deležnikov učinkoviteje zasledovati cilje Evropske digitalne agende, predvsem pa izboljšati digitalne veščine prebivalstva, mlade usmeriti v poklice na področju IKT in jih povezati s potrebami in usposabljanji zasebnega sektorja za nova digitalna delovna mesta.

Vzpostavljen je bil Slovenski internetni forum kot ključna točka za povezovanje deležnikov, zainteresiranih za problematiko interneta.

Z namenom, da programiranje postane bolj prepoznavno, da se razvozla skrivnost teh spretnosti in da se ob učenju povežejo motivirani ljudje, je Slovenija pomembna pobudnica civilne iniciative evropskega tedna programiranja.

Simbioza je največji vseslovenski projekt, organiziran s strani Simboze, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Simbioza je preko prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja uspela povezati celotno Slovenijo in skupaj povezala več kot 25.000 ljudi na 500 lokacijah po celotni Sloveniji, kjer so mladi prostovoljci učili starejše uporabe računalnika in e-veščin (MS Office, Elektronska pošta, uporaba internet, Facebook, mobilna telefonija). Simbioza je v treh letih dosegla zavidljive rezultate v izboljšanju e-pismenosti in povečanje ozaveščenosti.

Ypsilon mladi, ki ga izvaja Microsoft v sodelovanju s Simbiozo, je zasnovan z namenom zmanjšanja brezposelnosti med mladimi. Zaradi povečanega povpraševanja po kadru z ustreznim poznavanjem informacijske-komunikacijske tehnologije, je projekt združil oba aspekta - željo po zmanjšanju brezposelnosti in težnjo po zaposlovanju IKT strokovnjakov. Projekt je razdeljen v tri kategorije: krajša brezplačna računalniška izobraževanja za mlade, Ypsilon mojstri in Ypsilon razvijalci.