Slovakia Slovakia
ITAS – the IT Association Slovakia is once again responsible for coordinating the eSkills for Jobs campaign in Slovakia. ITAS aims to promote and develop an information society as a precondition for a knowledge economy. IT Fitness test and Networking Academy Games are among the activities underway for the eSkills for Jobs 2015-2016 in Slovakia.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

www.itfitness.sk/sk

„Tak ako technológie napredujú a zmenšujú regionálne rozdiely, treba si uvedomiť, že IKT sektor je perspektívou aj slovenskej ekonomiky a požaduje primeranú podporu zo strany štátu ako aj relevantné podmienky pre školstvo a prípravu budúcich odborníkov." Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

 


eSkills Manifesto SK

Key Figures

  SK EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 2,9% 3,43%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 2.9% 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 3.2% 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  2,171 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 21% 23% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 7% 12% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 70% 74% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, P. Pelegrini, predložil dňa 21.7.2014 na medzirezortné pripomienkovanie materiál „Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020" (koncepcia po pripomienkovaní bude predložená na schválenie vládou).

Koncepcia prináša základnú predstavu ďalšieho rozvoja vzdelávania, vedy, výskumu a športu z pohľadu celosvetových trendov digitalizácie a rozvojových potrieb Slovenska. Hlavným cieľom Koncepcie je zadefinovať potreby a aktivity v oblasti informatizácie a digitalizácie rezortu školstva v nasledujúcich rokoch tak, aby inštitúcie spadajúce pod rezort MŠVVaŠ SR mohli zvyšovať svoju kvalitu a aby im rezort poskytol adekvátnu podporu. Prostredníctvom informatizácie a digitalizácie chce Koncepcia primerane reagovať na potreby praxe, trhu.

Strategická časť dokumentu pokrýva identifikované oblasti rozvoja: infraštruktúru a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu, rozvoj a optimalizáciu elektronických služieb rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni, digitálny edukačný obsah, digitálne kompetencie, medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu.

Na Koncepciu budú nadväzovať Akčné plány, ktoré presne určia úlohy, zodpovedné inštitúcie a termíny a umožnia tak pravidelný odpočet a kontrolu plnenia Koncepcie (majú byť vypracované do marca 2015.

National initiatives related to eSkills

IT Asociácia Slovenska od svojho založenia v roku 1999 organizuje a podporuje najrôznejšie aktivity na podporu, propagáciu ako aj rozvoj IKT priemyslu na Slovensku, pričom v posledných rokoch koordinuje viaceré európske aktivity zamerané najmä na podporu tzv. e-skills, teda elektronických zručností mladých.

Aktivity zamerané na zvyšovanie elektronických zručností, tzv. e-Skills, dlhodobo podporuje aj Digitálny líder s pomocou svojho poradného tímu.

Ministerstvo školstva spolu s ostatnými významnými partnermi či už z prostredia IKT priemyslu, alebo verejnej správy v roku 2014 spúšta Národnú koalíciu pre digitálne pracovné príležitosti, ktorej cieľom bude napomôcť práve potrebám IKT odvetvia.