Norway Norway

"Vi omgir oss med teknologi hver dag, og den teknologiske utviklingen vil påvirke hvordan vi jobber og lever livene våre. Vi trenger folk som kan designe, sette, tekst, alge bilder, utvikle spill, og my mer i fremtidens Norge. Fellesnevneren er en forståelse og kunnskap om hvordan teknologi fungerer. Vår oppfordring til alle som skal velge utdanning i vår og spesielt til jentene, se på teknologifag, vurder om det kan være noe for deg!" Beathe Due, Dean Faculty of Comp.sci Østfold University College.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

IKT Norge


eSkills Manifesto (EN)

Key Figures

  NO EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 5% 3.43%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 110,000 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 120,000 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  7500 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 65% 75% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 65% 75% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 87% 90% 71.33%
Table 1& 2: Data taken from Statistics Norway /IKT-Norge: http://ikt-norge.no/e-skills-for-jobs-2014/

National policy/ strategy related to eSkills

Utdanning, kompetanse og forskning innen IKT kan bidra til at Norge styrker sin konkurransekraft og befester sin posisjon som en av de best utviklede, kunnskapsbaserte og konkurransedyktige økonomiene i verden. Derfor er det viktig å ha tilstrekkelig tilgang på IKT-kompetanse på høyt utdanningsnivå, såkalt avansert IKT-kompetanse. I tillegg trenger vi fremragende forskning på IKT. IKT er ikke bare viktig i IKT-næringen. IKT muliggjør omstilling og produktivitetsvekst i alle sektorer. Derfor er det viktig å sikre et IKT-faglig perspektiv i andre relevante profesjonsutdanninger, som helse og omsorg, energi, miljø, design og arkitektur, kriminalitetsbekjempelse og undervisning. Regjeringen vurderer de mest aktuelle kompetansebehovene i et IKT-perpektiv til å være: Norge trenger kjernekompetanse innen informatikk som lett kan gis forskjellige anvendelser i næringsliv og offentlig sektor. Norge trenger tverrfaglige utdanninger i informatikk og enkelte sentrale fagområder med stor betydning for næringslivet og offentlig sektor. Forståelse av IKT er viktig i grunnutdanning og videreutdanning for alle yrkesgrupper. IKTs rolle i utdanningen må reflektere fremtidens behov fremfor dagens situasjon. Det er viktig for Norge å ha tilstrekkelig tilgang på avansert IKT-kompetanse i næringsliv og i offentlig sektor. Grunnutdanningen bør bidra til å sikre samfunnet et godt rekrutteringsgrunnlag for avansert IKT-kompetanse på lengre sikt. Det er viktig med godt samarbeid og dialog mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv. De som har gjennomført en profesjonsutdanning bør være godt forberedt på en arbeidshverdag hvor digitale verktøy spiller en viktig rolle. Det bør være gode mekanismer for arbeidsinnvandring som bidrar til å utfylle behovet for avansert IKT-kompetanse. Forskningsmiljøer innen IKT som holder et høyt internasjonalt nivå, er viktig for norsk næringsliv og offentlig forvaltning. Det gjelder både IKT-grunnforskning og mer anvendt forskning på områder som er viktige for norsk næringsliv og offentlig forvaltning. IKT-FoU av høy kvalitet er viktig for nyetableringer og økt verdiskaping.

National initiatives related to eSkills

Regjeringen vil skaffe et bedre statistikkgrunnlag om fremtidig utvikling, både hva gjelder tilbud om og behov for fremtidsrettet IKT-kompetanse. Hindringer for rekruttering til IKT-fag Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, se nærmere på om det er særskilte hindringer knyttet til rekrutteringen til IKT-utdanningene. Målinger av tilgang på avansert IKT-kompetanse Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil vurdere å etablere kompetansegjennomganger, såkalte monitorer, for avansert IKT-kompetanse i viktige deler av nærings- og arbeidslivet, inkludert offentlig sektor. Satsing på realfag Regjeringen vil, i samarbeid med partene i arbeidslivet, videreføre satsingen på realfag. Egne satsinger for rekruttering av jenter skal videreføres. Samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet vil kartlegge institusjonenes implementering av «Råd for samarbeid med arbeidslivet» og vurdere en videreutvikling av ordningen. Internasjonalt IKT-samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet vil, i samarbeid med Næring- og handelsdepartementet, vurdere muligheter for enda bedre utnyttelse av eksisterende ordninger for internasjonalt IKT-faglig samarbeid av høy kvalitet, slik som deltakelse i EUs utdannings- og forskningsprogram og bilateralt samarbeid med prioriterte land. IKT-kompetanse hos lærere og barnehagepersonell Regjeringen er opptatt av å bidra til tilstrekkelig IKT-kompetanse hos ansatte i skole og barnehage. Senter for IKT i utdanningen har derfor fått ansvar for å fremme utvikling av IKT i utdanningen av lærere og barnehagelærere, herunder etter- og videreutdanning. IKT-kompetanse i profesjonsutdanningene Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil samarbeide med relevante aktører for å styrke IKT-kunnskapen i profesjonsutdanninger som er sentrale for velferdsstaten.