Czech Republic Czech Republic

Dům zahraniční spolupráce (DZS) is coordinating the campaign in the Czech Republic. Established by the Czech Ministry of Education, DZS is responsible for administering a number of European educational programmes such as Erasmus+ and the European cooperation within the field of ICT in education. Besides continuing IT Fitness test, DZS supports and takes part in Czech stakeholders´ events within eSkills for Jobs 2015-2016.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

www.itfitness.cz/cs

“V roce 2015 bude až 90 % pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností. Digitální kompetence jsou nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného vzdělávání. Kampaní eSkills for Jobs 2015-2016 se v ČR snažíme zviditelnit zajímavé aktivity, které podporují IT gramotnost a zvyšují zájem mladých lidí o studium a práci v IT oborech. DZS propaguje také online spolupráci evropských škol eTwinning, sdílení digitálních učebních materiálů napříč Evropou a dalších zajímavých metod podporujících IT dovednosti žáků i učitelů.” Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce

 

eSkills Manifesto CS

 Key Figures

  CZE EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 3,1% 3,4%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 153 000 7 503 000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 156 000 7 950 000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  5% 67 000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 19% 25% 28,52%
Individuals with high level of internet skills 11% 12% 13,67%
Individuals using the internet (last three months) 60% 70% 71,33%

Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

Vláda České republiky schválila Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020. Cílem tohoto materiálu je rozvoj optimálních nástrojů, které umožní, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních a komunikačních technologiích a globalizaci. Mezi další cíle patří snižování digitální propasti a zajištění, resp. zvýšení, digitální gramotnosti, a tím posílení české ekonomiky a její konkurenceschopnosti.

National initiatives related to eSkills

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo v roce 2014 strategický dokument s názvem Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je součástí Komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání - Touch your Future, který byl vytvořen na základě vládního materiálu Digitální Česko. Cílem strategie je zapojení moderních technologií do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení. Smyslem strategie je proto podpořit rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, a také rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého života. Nevyhnutelná je také podpora ředitelů a učitelů ve školách, přičemž je potřeba postupně propojovat školní vzdělávání s učením se mimo školu.

Strategie digitálního vzdělávání definuje sedm hlavních oblastí zájmů a priorit:

  1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
  2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků.
  3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů.
  4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.
  5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
  6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.
  7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.