Bulgaria Bulgaria
 

The Bulgarian Association of Information Technologies (BAIT) is once again a National Contact Point for the eSkills for Jobs campaign. The national campaign in Bulgaria is combining several events and communication activities with active involvement of BAIT’s members, the government authorities and eSkills ambassadors.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:
idg.bg/eskills2015-2016

«Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) подкрепя младите хора и всички инициативи, които развиват електронните умения на българските ученици и студенти. За БАИТ е важно да се предоставят повече възможности за участие на младите хора, които намират предизвикателства в областта на новите технологии. По този начин те придобиват самочувствие, увереност в собствените си способности и възможности за бъдещи успехи в областта на ИКТ. През последните години българският ИКТ сектор се доказа като много успешна основа за развитие на знания и голямо поле за кариерно развитие на младите хора. Това, което ограничава бранш днес да се развива още по-бързо е недостигът на ИТ специалисти. Ето защо, ние приветстваме и подкрепяме всички инициативи, които допринасят за успешното развитие на младите таланти.»Петър Иванов, председател на Управителния съвет на БАИТ.


eSkills manifesto BG

 

Ключови цифри

  БГ EC27
ICT практикуваща работната сила 2012 г. като процент от общата работна сила 2.2% 3.4%
Прогноза за ИКТ специалистите през 2015 - работни места 68,000 7,503,000
Прогноза за ИКТ специалиститепрез 2020 - работни места 73,000 7,950,000
Завършили професионално обучение по компютърни науки, 2011 756 67,000
  Резултат 2009/2010 Резултат 2011/2012 ЕС средно
Лица с високо ниво на компютърна грамотност 7% 11% 28.52%
Лица с високо ниво на интернет умения 7% 9% 13.67%
Лица, използващи интернет (последните три месеца) 42% 48% 71.33%
Таблица 1 & 2: Данните трябва да бъдат взети от доклада на Empirica за страните от ЕС: eskills-monitor2013.eu/results

Национални Политики/Стратегии, свързани с електронните умения

Министерството на образованието и науката (МОН) е основната държавна институция в България по отношение на развитието на електронните умения и мерките за осигуряване на дигитална грамотност на учениците, студентите и възрастните, включени в мерки за учене през целия живот.

В рамките на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) продължава реализацията на държавни проекти и политики в областта на дигиталната грамотност. Акцент в плана за действие към стратегията до 2017 г. е създаването на условия за електронно обучение – това включва осигуряване на облачна инфраструктура, електронна платформа за обучение, създаване на цифрово учебно съдържание и др. Продължава и обучението на учители в областта на ИКТ, което също е приоритет на стратегията и плана за действие към него.

В рамките на изпълнението на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ МОН е предвидил употребата на ИКТ като хоризонтална мярка. В изпълнението на проектите по нея, независимо дали са в сферата на науката, висшето образование или училищното образование, бенефициентите са длъжни да предвидят широко застъпена употреба на информационни технологии, да използват обучение в технологична среда и да въвеждат нови методи, изискващи развиването на дигиталните умения.

Национални инициативи, свързани с е-уменията

През 2014 и 2015 г. са осигурени допълнителни средства за националната програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище". Чрез нея е осигурена минимална технологична подкрепа на 400 училища, чрез цялостно модернизиране на оборудването. През 2015 г. МОН продължава успешната реализация на инициативата DIGIklazzz, която осигурява в училищната среда безплатна онлайн инфраструктура за съвместна работа на учители и ученици. Министерството подкрепя и различни инициативи за организация и провеждане на състезания по програмиране в училищата и университетите, за което успешно си партнира с неправителствените организации в сектора на ИКТ. През 2015 г. yспешно се реализира и друга инициатива подкрепена от държавните институции – мрежата Глобални библиотеки, създадена през 2013 г., която има за цел улесняването на достъпа до информация, знания, комуникация, електронно съдържание и обществени услуги чрез създаване и развитие на мрежа от обществени библиотеки в България.

Други значими инициативи на МОН са:

  • Предоставяне на високоскоростна връзка с информация, свързана с национални и международни училищни образователни ресурси и достъп на училищата с интернет и Pan-European образование и Research Network GEANT.
  • Продължават дейностите в подкрепа на осигуряване на подходяща работна сила за нуждите на ИТ сектора в България, чрез инициативите на Националната дигитална коалиция. Тя включва всички заинтересовани страни като Министерство на образованието и науката, неправителствените организации, ИКТ компании и академична общност и др.
  • Осигуряване на равни възможности при използването на ИКТ за всички ученици, независимо от тяхната социална и културна среда, етнически произход или здравословно състояние.
  • Включване на ИКТ в учебните програми и ИКТ обучение на учители.
  • Осигуряване на обучение в областта на ИКТ за деца със специални образователни потребности и внедряване на специализиран софтуер за тази цел с подкрепа от европейските инвестиционни и структурни фондове (мярката е реализирана с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ и ще продължи по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“).
  • Създаване и внедряване на образователен софтуер с включени необходимите мерки за защита на интелектуалната собственост и създаване на системи за съвместно партньорство, обмен и разпространение.